תנאי שימוש - Albi.Art

תנאי שימוש

מהדורת נובמבר 2020

 1. כללי
  1.1. אתר האינטרנט של "אלבי" והשירותים הניתנים בו ("האתר") מופעל על-ידי רות רפפורט ע.מ 036694545 ("רות רפפורט"). מובהר כי האתר נועד לצורך מתן שירותים שוטפים ללקוחות האתר ("משתמש").
  1.2. השימוש באתר כפוף לקבלת כל התנאים הכלולים במסמך זה ובמדיניות הפרטיות המפורסמת באתר, על ידי המשתמש ("תנאי השימוש"). משתמש שאינו מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, לא יהא רשאי לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים הכלולים בו לכל מטרה שהיא. רות רפפורט רשאית לשנות את תנאי השימוש באתר בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי ושינוי זה יהא המחייב לכל דבר ועניין עם ביצועו ואילך. נוסחם העדכני של תנאי השימוש, כפי שיהיו מפורסמים באתר יהיה נוסחם המחייב גם אם במועד ההצטרפות לאתר של המשתמש היה נוסח אחר בתוקף. השימוש באתר מותר אך ורק למשתמשים אשר גילם מעל 18 שנים.
  1.3. רות רפפורט שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תוכנו של האתר, לרבות השירותים הכלולים בו, להפסיק, לגרוע או להוסיף עליהם, בכל עת, כולם או מקצתם. כן רשאית רות רפפורט לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת, להוסיף עליהם או לגרוע מהם, ביחס לפעילות באתר או שימוש בו – כולה, חלקה, מאפיין שלו (feature) או יישום בו (application), בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. האחריות המלאה להכרת התנאים להלן ושימוש באתר על-פי תנאים אלה חלה על המשתמש בלבד בכל עת.
  1.4. רות רפפורט עשויה לבצע שיפורים, שינויים והשמטות באתר, בעיצובו ובשירותים המוצעים בו, בכל עת, ללא הודעה מראש ולפי שיקול דעתה הבלעדי. שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או השבתות מטבעם. למשתמש לא תהיה טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי רות רפפורט בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או השבתות ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצוע השינויים.
  1.5. השימוש בלשון זכר ויחיד הינו לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה/רבים.
  1.6. רות רפפורט תהא רשאית להפסיק את פעילות האתר, כולה או מקצתה, לתקופה מסוימת או באופן בלתי מוגבל והכל לפי שיקול דעתה וללא הודעה מוקדמת מצידה לכלל המשתמשים או לסוג משתמש מסוים.
  1.7. בכל מקרה בו המשתמש ייתקל בבעיה טכנית, תפעולית או בקושי בביצוע הזמנות, יוכל ליצור קשר בדרך של מילוי טופס יצירת קשר בעמוד "תהיו בקשר" באתר או פנייה באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני: help@albi.art.
 1. אופן השימוש
  2.1. האתר מאפשר למשתמש לבצע הזמנות של מוצריה של רות רפפורט ואף לעקוב אחר הזמנות קודמות ועתידיות אשר בוצעו באמצעות האתר. שירות זה ניתן ללקוחות אשר רשומים לאתר בלבד, ולא יהיה זמין ללקוחות מזדמנים.
  2.2. עם הכניסה לאתר בפעם הראשונה על המשתמש לבחור באפשרות ביצוע הזמנה כלקוח חדש.
  2.3. המשתמש יוודא כי כתובת מגוריו מצויה באזורי החלוקה למשלוחים, שכן אספקת הזמנות מתאפשרת רק באזורי חלוקה מסוימים. למען נוחות המשתמש, כאשר המשתמש יכניס את כתובתו לאתר, יוצגו בפניו אפשרויות המשלוח, וכן האם ניתן לשלוח אל היעד המבוקש.
  2.4. משתמש יוכל לבצע הזמנה ולרכוש את מגוון המוצרים הזמינים לרכישה באתר.
  2.5. משלוח לכתובת המצויה בישראל אינו כרוך בתוספת תשלום. עבור משלוח לכתובת המצויה מחוץ לישראל, בנוסף למחירי המוצרים יחויב המשתמש בדמי משלוח, כאשר עלות המשלוח תשתנה בהתאם ליעד המשלוח ושיטת השילוח. סכום לתשלום בגין דמי המשלוח יפורט במסגרת טופס ההזמנה כמפורט להלן.
  2.6. עם כל ביצוע ההזמנה, המשתמש יתבקש לאשר על ידי לחיצה על תיבת סימון ("Check Box") כי קרא והינו מסכים לתנאי שימוש אלה. למען הסר ספק יובהר, כי באחריות המשתמש למנוע ולא לאפשר גישה למי שאינו מוסמך לכך מטעמו. לרות רפפורט ו/או מי מטעמה לא תהא כל אחריות בגין כל נזק עקב חשיפת אמצעי כניסה לחשבונו בגין רשלנות המשתמש ו/או עקב ביצוע הזמנה של גורם בלתי מורשה אצל המשתמש ו/או ביצוע הזמנה על-ידי כל צד ג'.
  2.7. על המשתמש לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולהשוות אותו להזמנה אותה ביצע באתר, יש לפנות למוקד שירות הלקוחות באמצעות טופס הפנייה באתר או לכתובת הדואר האלקטרוני: help@albi.art, בתוך 24 שעות מאספקת ההזמנה בכל מקרה שהמוצרים שסופקו אינם תואמים את המוצרים הכלולים בהזמנה כפי שבוצעה באתר או במקרה שישנה בעיה אחרת עם המוצרים שסופקו. למען הסר ספק, לא תתאפשר החזרת מוצרים פסידים לאחר קבלתם.
 1. הזמנות ומועדי אספקה
  3.1. ביצוע הזמנות. המשתמש יוכל לבצע הזמנות מוצרים באמצעות האתר אשר יסופקו בהתאם למועדי האספקה המפורטים בסעיף ‏3.2 להלן ("הזמנה"). המשתמש יוכל להוסיף ל"סל הקניות" כל מוצר אשר קיים במלאי. כל עוד לא נסתיימה ההזמנה יוכל המשתמש לשנות כמויות, להוסיף או לגרוע מוצרים מסל הקניות.
  3.2. מועדי אספקה. ההזמנות יסופקו ללקוחות בתוך עד חמישה (5) ימי עסקים ממועד ההזמנה. יום עסקים לצורך חישוב זמני האספקה הוא עד השעה 16:00 ביום מסוים, כך שהזמנות שבוצעו עד השעה 16:00 יסופקו תוך חמישה (5) ימי עסקים מיום ביצעו ההזמנה, והזמנות שבוצעו לאחר השעה 16:00 יסופקו תוך חמישה (5) ימי עסקים מהיום למחרת. ("מועד אספקה"). המשתמש מסכים כי במקרים של עומסים חריגים או מיוחדים, מועד האספקה עשוי להידחות ביום אחד.
  3.3. שינויים בהזמנות או ביטול מועד אספקה. לא ניתן לבצע שינויים בהזמנות לאחר ביצוע ההזמנה.
  3.4. ביטול הזמנה. המשתמש רשאי לבטל הזמנות של מוצרים שאינם פסידים אשר הוזמנו באתר ככל שיש למשתמש זכות ביטול בהתאם ובכפוף להוראות הדין, ובפרט הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ותקנותיו, באמצעות הודעה שתימסר לרות רפפורט באמצעות האתר ו/או במייל לכתובת: help@albi.art. בהודעת הביטול יש לציין שם ומספר ת"ז.
  3.5. במקרה של ביטול הזמנה, חובה על המשתמש להחזיר מוצרים באריזתם המקורית ומבלי שנעשה בהם כל שימוש וללא פגם. במקרה של ביטול עקב אי התאמה או פגם, רות רפפורט תחזיר לך את מלוא הסכום ששילמת עבור ההזמנה, תוך 14 ימים ממועד קבלת הודעת הביטול, ובלבד שהמוצר חזר באריזתו המקורית ולא נעשה בו כל שימוש. במקרה של ביטול שלא בשל אי התאמה או פגם, רות רפפורט תחזיר לך את הסכום ששילמת עבור המוצר בניכוי דמי ביטול בגובה 5% ממחיר העסקה או 100 ₪, הנמוך מבניהם, תוך 14 ימים ממועד קבלת הודעת הביטול.
  3.6. ביצוע הזמנה, סיכום הזמנה ותנאי תשלום. בתום הזמנה יופיע עמוד סיכום הזמנה ובו פירוט הפריטים אשר הוזמנו על ידי המשתמש לרבות פרטי מחירים, מע"מ וכיו"ב. הסכום לחיוב של כל משתמש הינו בהתאם לסכום שיופיע בסיכום העסקה שתשלח למשתמש לאחר ביצוע העסקה.
 1. המוצרים באתר
  4.1. רות רפפורט רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי להוסיף ו/או לגרוע ו/או לשנות ממגוון המוצרים המוצעים למכירה באתר, מבלי ליידע את המשתמש, והמשתמש מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.
  4.2. עבור כל מוצר המוצע למכירה באתר תוצגנה 3 תמונות באיכות גבוהה להמחשה בלבד ותיאור לא ממצה של מפרט המוצר לרבות מחירו בשקלים בהתאם לשיעורו כדין. ידוע למשתמש, כי בכפוף להוראות כל דין, רות רפפורט רשאית להציע מוצרים שונים ו/או מבצעים ו/או תנאים מסוימים לכל המשתמשים או לחלקם והוא מוותר על כל טענה בקשר עם האמור.
  4.3. במקרה של פער או הבדל בין תמונת מוצר לבין תיאורו המילולי, יגבר התיאור המילולי. בכל מקרה מובהר, כי התיאור המילולי אינו חייב להיות מדויק והוא נועד לצורך ביאור אינפורמטיבי כללי ובלתי ממצה של מאפייני המוצר.
 1. אחריות
  5.1. השירותים באתר ניתנים לשימוש "כפי שהם" (as is) וככל שיהיו זמינים (as available). האתר אינו מותאם ולא ניתן להתאימו למטרה ספציפית או לצרכיו של כל משתמש. לפיכך, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי רות רפפורט ו/או מי מטעמה, במישרין או בעקיפין, עובדיה או נציגיה בגין השירותים הניתנים והמוצעים באתר, מגבלותיהם, התאמתם לצרכי המשתמש וכיו"ב. השימוש באתר הינו באחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.
  5.2. רות רפפורט איננה מתחייבת כי השירותים הניתנים והמוצעים באתר, יינתנו ויופיעו כסדרם בלי הפסקות, יתקיימו ללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית, קלקולים, תקלות, נזקים או כשלים, הטעיות – והכול בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת או כל תקלה או כשל אחרים, אצל רות רפפורט או ספקים אחרים.
  5.3. מבלי לגרוע מן האמור, רות רפפורט, עובדיה וכל מי מטעמה, אינם אחראים בכל צורה שהיא לגבי תקינות האתר או לגבי תקלות כלשהן באתר, הנובעות מביצוע לקוי של ספקים אחרים או גורמים שאינם בשליטתה, לרבות כוח עליון כגון: שביתות, מזג אויר, מלחמה, ימי חג וכדומה. השימוש באתר כפוף לזמינות ולתקינות של רשת האינטרנט ולפיכך לא תהיה למשתמש כל טענה, דרישה, או תביעה בגין כל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שיגרמו לו עקב טעות, נפילה, שיבוש, איחור, כשל טכני או תקלה שנבעו מרשת האינטרנט כאמור. רות רפפורט אינה אחראית, ולא תהא אחראית באופן כלשהו לפעילותם התקינה של רשת האינטרנט על כל רכיביה ולא תישא בכל אחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאת, איחורים, מניעת רווח וכיו"ב, אשר יגרמו למשתמש במישרין או בעקיפין. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המשתמש מסכים ומתחייב כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכד', אשר מקורם בכוח עליון, לא ייחשבו כלל להפרה של תנאי שימוש אלו על-ידי רות רפפורט, ולא יזכו את המשתמש בכל סעד, זכות או תרופה.
  5.4. השימוש באתר הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש, ורות רפפורט לא תישא באחריות לכל נזק (לרבות נזק גוף), הפסד, אבדן או הוצאה מכל מין וסוג שייגרמו למי מן המשתמשים, והקשור, במישרין או בעקיפין, עם האתר.
  5.5. מובהר בזאת, כי רות רפפורט אינה אחראית לאיכות או טיב האתר. השימוש באתר יהיה באחריות המשתמשים בלבד, ובהתאם להוראות כל דין.
 1. בעלות וזכויות יוצרים בחומרי האתר
  6.1. תנאי שימוש אלה מעניקים למשתמש הרשאה להשתמש באתר לפי התנאים המופיעים בו בלבד. זכויות הבעלות באתר וברכיביו, לרבות כל זכויות הקניין הרוחני, יוותרו כל עת בבעלותה של רות רפפורט ו/או ספקיה ו/או נותני רישיון מהם ניתנה לרות רפפורט זכות שימוש בקניין רוחני.
  6.2. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובשירותים המוצעים בו, ובכללן – המידע, התכנים, הגרפיקה, האיורים, הסמלים, המפרטים, סימני המסחר, הלוגואים, יישומי התוכנה וכיוצא באלו, הן של רות רפפורט ו/או ספקיה ו/או נותני רישיון מהם ניתנה לרות רפפורט זכות שימוש בקניין רוחני, והן מוגנות על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, וכן חוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות ואמנות בינלאומיות.
  6.3. סימני המסחר של רות רפפורט, לרבות אך לא רק, הגרפיקה, האיורים, הסמלים, הלוגואים והעיצובים השונים, בין אם רשומים ובין אם לאו, יישארו בכל עת קניינה הבלעדי של רות רפפורט ואינך רשאי לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין בהם.
  6.4. האתר והשירותים הכלולים בו מיועדים לשימושו האישי של המשתמש. אין להעתיק, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לפרסם, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר ולאחסן את תוכנו של האתר וכל תוכן אחר שהתקבל באמצעותו, באופן חלקי, מלא, זמני או קבוע, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוני, מכני, אופטי, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא רשות מפורשת של רות רפפורט, בכתב ומראש.
 1. שימוש לא חוקי ואסור
  7.1. חל איסור להשתמש באתר ובכל תוכן האגור בו לכל מטרה לא חוקית או לכל מטרה האסורה בתנאי שימוש אלו. המשתמש אינו רשאי להשתמש באתר ו/או בתכניו באופן העלול להזיק, לשתק, לגרום עומס יתר או לפגוע באתר, ברשתות תקשורת ובציוד תקשורת כלשהו, או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו ולהנאה שלו מהאתר. המשתמש אינו רשאי לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לאתר, לתכניו, לחשבונות של אחרים או למערכות או רשתות המחוברות לאתר בכל אמצעי שהוא. המשתמש אינו רשאי להשיג או לנסות להשיג תכנים או מידע כלשהו באמצעים שלא הועמדו לרשותו באופן מכוון על ידי רות רפפורט.
  7.2. אין לאסוף, להוריד או להעתיק בדרך כלשהי רשימות של משתמשים, או מידע אחר לגבי משתמשים, ולא להשתמש במידע ממין זה או להעבירו (תמורת תשלום או ללא תשלום) לאדם או לישות כלשהי.
 1. מידע מסחרי ופרסומות
  8.1. רות רפפורט רשאית לכלול באתר תכנים ומידע מסחרי, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמה וכן מטעמם של מפרסמים שונים המבקשים להציע למכירה שירותים או מוצרים אחרים.
  8.2. רות רפפורט אינה אחראית לתכנים ולמידע המסחרי שיפורסמו מטעם צדדים שלישיים באתר או שיכללו בתוכן שאפשר להוריד ממנו. לעניין פרסומים ו/או תכנים של צד ג', יובהר כי רות רפפורט אינה בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים או אמיתותם. פרסום כאמור הוא באחריות המפרסמים בלבד, וכל תוצאה שתיגרם מהסתמכות עליו חלה על אותם צדדים שלישיים. פרסום התכנים והמידע המסחרי כאמור באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש ולהשתמש בשירותים או המוצרים המוצעים בו.
 1. שונות
  9.1. רות רפפורט ו/או מי מטעמה ינקטו באמצעי זהירות על מנת לשמור על סודיות פרטי המשתמשים. עם זאת, יובהר כי ההזמנה מתבצעת באופן מקוון ומכאן, חשוף האתר לניסיונות פריצה של האקרים ו/או גורמים עוינים אחרים ("ניסיונות פריצה, גורמים עוינים"). רות רפפורט תעשה כל שביכולתה על מנת למנוע את ניסיונות הפריצה אך עם זאת אין ביכולתה להבטיח לחלוטין את שמירת המידע באופן מוחלט מפני חדירת אותם גורמים עוינים למחשביה ושימוש שלהם באותם פרטים.
  9.2. רות רפפורט תעשה את מירב המאמצים בכדי להבטיח שהאתר יהיה בטוח לשימוש נקי מכל 'וירוס' או כל תוכנה זדונית ו/או תוכנת ריגול אחרת, ובפרט תפעל למניעת פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, אין ביכולתה של רות רפפורט ו/או מי מטעמה בכדי להבטיח כי האתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מתוכנות זדוניות ו/או ריגול בכל עת, או להבטיח מניעה מוחלטת של חשיפת המידע האגור אצלה.
  9.3. רות רפפורט תהא רשאית לשלוח לכל משתמש, משוב בו יתבקש לחוות דעתו, בין היתר, על האתר, המוצרים הנמכרים בו, הליכי הרכישה ורשמים כלליים מהאתר, וידוע למשתמש כי רות רפפורט תהא רשאית לעשות שימוש מכל מן וסוג בנתונים שנתקבלו במסגרת המענה למשוב.
  9.4. כל הרישומים והתיעוד שייאגרו אצל רות רפפורט ו/או מי מטעמה בקשר עם שימוש המשתמש באתר ישמשו הוכחה לכאורה לקיומם ולנכונותם.
  9.5. מובהר כי הימנעות מפעולה במקרה או במקרים של הפרה או הפרות של תנאי השימוש על-ידי המשתמש לא תחשב כהסכמה או כוויתור מצד רות רפפורט על זכויות ולא ילמדו מהם גזירה שווה לגבי מקרים דומים או לגבי מקרים אחרים.
  9.6. אם בית משפט מוסמך יפסוק כי תנאי מתנאי השימוש זה אינו חוקי, אינו תקף או בלתי אכיף, יישמרו תוקפם וחלותם המלאים של שאר תנאי השימוש.
  9.7. תנאי שימוש אלו כפופים לדיני מדינת ישראל. לבתי המשפט בתל אביב תהיה הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת מתנאי שימוש אלו או הנוגעת לו.
 1. הצהרת נגישות
  10.1. חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1988 נועד להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות ולעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים.
  10.2. רות רפפורט פועלת ומקדמת את נושא הנגישות, ולכן עשתה מאמצים להתאים את האתר, ככל האפשר, לשימוש על ידי אנשים עם מוגבלות בהתאם לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג-2013.
  10.3. יחד עם זאת, ככל שנתקלת בשיבוש, ליקוי או חוסר התאמה מסוים בנגישות לאתר או באופן אספקת המוצרים – הנך מוזמן לפנות לרכזת הנגישות של רות רפפורט ולהסב את תשומת לבה לכך.
  10.4. את הפניות יש להפנות לרכז הנגישות, בכתובת הדואר האלקטרוני: help@albi.art.
  רות רפפורט תעשה את מרב המאמצים לתת מענה מלא לפנייתכם, על מנת שתוכלו ליהנות מהאתר.
סגור

התחברות

סגור

סל קניות (0)

סל הקניות ריק לא נמצאו מוצרים בסל הקניות

Albi.Art

Handmade Artשפה